-

Résultats 21 - 30 sur un total 85 pour  Wiktionnaire / atlas:-0.77:48.072778 52 54 79 53 / Wiktionnaire    (3413185 articles)

aacht Imprimer cet article

eenannonzeg 2 zwee 12 zwielef 22 zweeanzwanzeg 32 zweeandrësseg 42 zweeavéierzeg 52 zweeafofzeg 62 zweeasiechzeg 72 zweeasiwwenzeg 82 zweeanachtzeg 92 zweeannonzeg 3 dräi 13 dräizéng 23 dräianzwanzeg 33 dräiandrësseg 43 dräiavéierzeg 53 dräiafofzeg

wiktionary.org | 2017/5/12 4:09:21

nonante-quatre Imprimer cet article

quatre-vingt-onze 2 deux 12 douze 22 vingt-deux 32 trente-deux 42 quarante-deux 52 cinquante-deux 62 soixante-deux 72 soixante-douze 82 quatre-vingt-deux 92 quatre-vingt-douze 3 trois 13 treize 23 vingt-trois 33 trente-trois 43 quarante-trois

wiktionary.org | 2019/4/10 12:18:17

Annexe:Noces en français Imprimer cet article

44 noces de topaze 45 noces de vermeil 46 noces de lavande 47 noces de cachemire 48 noces d’améthyste 49 noces de cèdre 50 noces d’or 51 noces de camélia 52 noces de tourmaline 53 noces de merisier 54 noces de zibeline 55 noces d’orchidé

wiktionary.org | 2019/5/8 0:25:25

ventitré Imprimer cet article

ottantuno 91 novantuno 2 due 12 dodici 22 ventidue 32 trentadue 42 quarantadue 52 cinquantadue 62 sessantadue 72 settantadue 82 ottantadue 92 novantadue 3 tre 13 tredici 23 ventitré 33 trentatré 43 quarantatré 53 cinquantatré 63

wiktionary.org | 2018/8/13 17:36:12

Milliarde Imprimer cet article

einundneunzig 2 zwei 12 zwölf 22 zweiundzwanzig 32 zweiunddreißig 42 zweiundvierzig 52 zweiundfünfzig 62 zweiundsechzig 72 zweiundsiebzig 82 zweiundachtzig 92 zweiundneunzig 3 drei 13 dreizehn 23 dreiundzwanzig 33 dreiunddreißig 43 dreiundvierzig 53

wiktionary.org | 2017/5/10 13:00:00

catorce Imprimer cet article

91 noventa y uno 2 dos 12 doce 22 veintidós 32 treinta y dos 42 cuarenta y dos 52 cincuenta y dos 62 sesenta y dos 72 setenta y dos 82 ochenta y dos 92 noventa y dos 3 tres 13 trece 23 veintitrés 33 treinta y tres 43 cuarenta y tres 53 cincuenta y tres

wiktionary.org | 2017/5/9 4:33:27

dek du Imprimer cet article

unu 91 naŭdek unu 2 du 12 dek du 22 dudek du 32 tridek du 42 kvardek du 52 kvindek du 62 sesdek du 72 sepdek du 82 okdek du 92 naŭdek du 3 tri 13 dek tri 23 dudek tri 33 tridek tri 43 kvardek tri 53 kvindek tri 63 sesdek

wiktionary.org | 2019/4/14 11:40:27

deset Imprimer cet article

devadesát jedna 2 dva 12 dvanáct 22 dvacet dva 32 třicet dva 42 čtyřicet dva 52 padesát dva 62 šedesát dva 72 sedmdesát dva 82 osmdesát dva 92 devadesát dva 3 tři 13 třináct 23 dvacet tři 33 třicet tři 43 čtyřicet tři 53 padesát ti

wiktionary.org | 2015/7/21 5:56:02

gabí-n Imprimer cet article

prùprutlenílin 2 gán 12 gàtlén 22 gàsémrun 32 gàbílun 42 gàsímin 52 gàhalón 62 gàlatsán 72 gàhrunálin 82 gàgamálin 92 gàprutlenílin 3 bí-n 13 bìtlén 23 bìsémrun 33 bìbílun 43 bìsímin 53 bìhalón 63 bìlatsá

wiktionary.org | 2018/10/16 1:12:23

gamálin Imprimer cet article

prùprutlenílin 2 gán 12 gàtlén 22 gàsémrun 32 gàbílun 42 gàsímin 52 gàhalón 62 gàlatsán 72 gàhrunálin 82 gàgamálin 92 gàprutlenílin 3 bí-n 13 bìtlén 23 bìsémrun 33 bìbílun 43 bìsímin 53 bìhalón 63 bìlatsá

wiktionary.org | 2018/10/16 1:14:49